Love

§ 1 Navn og formål:
Selskabets navn er: Randers Borgerlige Skydeselskab.
Dets formål er, ved fællesskydninger og sammenkomster, at virke for god forståelse og sammenhold mellem Randers Borgerlige Skydeselskabs medlemmer.

§ 2 Medlemmer
Medlemmer er: Æresmedlemmer og ordinære medlemmer.
Som ordinære medlemmer af Randers Borgerlige Skydeselskab kan optages hæderlige og velagtede borgere, der er fyldt 25 år. Enhver, der søger optagelse i Randers Borgerlige Skydeselskab, må lade sig proponere af et medlem, der har minimum 3 års anciennitet
Ansøgning skal ske skriftligt til Statsministeren, der herefter forelægger ansøgningen for den siddende bestyrelse.
Når udtalelsen er fremkommet, afgør bestyrelsen, om ansøgningen skal fremmes.
Ønsker et forhenværende medlem optagelse på ny, må dette ske på samme måde, som hvis han ikke tidligere havde været medlem. Medlemmer som er pensioneret, kan efter skriftlig ansøgning til Stats-ministeren og bestyrelsens godkendelse, bevilliges reduceret kontingent.
Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrelsens beslutning og er kontingentfri.
Æresmedlemmers emblem er forgyldt, og mærket Æresmedlem.

§ 3 Indskud og kontingent:
Ved optagelse i Randers Borgerlige Skydeselskab betales et optagelsesgebyr svarende til et ½ års kontingent.
Herefter modtager det nye medlem, Randers Borgerlige Skydeselskabs kokarde og optagelsesbrev på den følgende Fuglekongeskydning. Kokarden skal bæres til alle skydninger, undladelse medfører bøde.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt af kassereren.
Et medlem, der står i restance, kan ikke få den ham tilfaldne gevinst udleveret, førend restancen er berigtiget.
Hvis et medlem er i restance, har han ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4 Gæster
Gæster kan af bestyrelsen tilstedes adgang til Randers Borgerlige Skydeselskabs skydninger og festlige sammenkomster, men de kan dog ikke deltage i konkurrencen om præmierne.

.

5 Udmeldelse:
Udmeldelse af Randers Borgerlige Skydeselskab skal ske til statsministeren skriftligt.
Medlemmer der udmelder sig, må betale kontingent for det år hvori udmeldelsen finder sted.
Medlemmer der pådrager sig kontingentrestance, kan af bestyrelsen slettes som medlem, såfremt medlemmet efter påkrav ikke har berigtiget det skyldige beløb.

6 Eksklusion:
Eksklusion af medlemmer, af andre grunde end kontingentrestance ud over et halvt år, kan kun finde sted efter en generalforsamlings-beslutning, og der kræves 2/3 af de afgivne stemmer, for at eksklusionen kan vedtages, ligesom eksklusionen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling.
Spørgsmål om eksklusion kan kun forelægges en generalforsamling i henhold til en bestyrelses beslutning, eller et skriftligt motiveret forlangende af mindst 10 medlemmer.

7 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består altid af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år. Hvert år afgår skiftevis 2 hhv. 3 medlemmer af bestyrelsen.
Statsministeren er formand for bestyrelse og Randers Borgerlige Skydeselskab, og vælges direkte på generalforsamlingen. Statsministeren, krigsministeren og ceremonimesteren vælges i ulige år. Kasserer og sekretær vælges i lige år.
Bestyrelsen, udover statsministeren fordeler i øvrigt selv forretningerne mellem sig.
Ønsker statsministeren at trække sig eller i tilfælde af vedvarende forfald, kan bestyrelsen alene udpege ny statsminister, blandt alle medlemmer. Dog kun frem til næste generalforsamling, hvor der vælges ny statsminister.
Ved midlertidig forfald af statsminister, kan 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab repræsentere Randers Borgerlige Skydeselskab.
Statsministeren, eller i hans forfald, krigsministeren, indkalder bestyrelsen og leder mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger tages ved stemmeflerhed, og når stemmerne står lige, gør statsministerens eller i hans forfald krigsministerens stemme udslaget.
Bestyrelsen administrerer Randers Borgerlige Skydeselskab i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen trufne beslutninger og opretholder den fornødne orden under Randers Borgerlige Skydeselskabs sammenkomster.
Ethvert medlem er forpligtet til uvægerligt at efterkomme bestyrelsens anvisninger.
Bestyrelsen antager og afskediger Randers Borgerlige Skydeselskabs medarbejdere, afslutter akkord om arbejde og foretager indkøb af præmier og/eller andre genstande.
Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen herudover ikke forpligte Randers Borgerlige Skydeselskab.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og udfører alt skriftligt arbejde.
Kassereren fører en medlemsliste, opkræver kontingent i henhold til de trufne beslutninger, betaler de af Statsministeren, eller i hans forfald Krigsministeren eller bestyrelsens anviste regninger, afslutter regnskabet, der følger kalenderåret, og forelægger dette for bestyrelsen inden 1. april.

8 Revision:
Efter at regnskabet er behandlet og godkendt af bestyrelsen, afleverer kassereren det til revisorerne, der i løbet af 14 dage tilbageleverer det i revideret stand, forsynet med påtegning om den foretagne revision og med de bemærkninger, denne eventuelt har givet anledning til.

§ 9 Generalforsamling:
Den højeste myndighed i Randers Borgerlige Skydeselskab er generalforsamlingen, Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftligt motiveret forslag derom. Der gives mindst 8 dages varsel og oplysninger om dagsorden.
En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsordenen. Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til Statsministeren/Bestyrelsen senest 14 dage før.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant
  8. Valg af revisorer
  9. Valg af diverse udvalg
  10. Eventuelt

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog med undtagelse af lovændringer, eksklusion af medlemmer og Randers Borgerlige Skydeselskabs opløsning, hvortil der kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Vedr. Randers Borgerlige Skydeselskabs opløsning – se § 16. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt et medlem fordrer det. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

10 Skyderegler:
Ved Randers Borgerlige Skydeselskabs skydninger må kun de Randers Borgerlige Skydeselskab tilhørende rifler benyttes, og de skal bruges i den orden, bestyrelsen fastsætter. Det skal dog ved Randers Borgerlige Skydeselskabs skiveskydninger som regel overholdes, at det medlem, der en gang har skudt med en riffel, hele tiden kommer til at benytte den samme riffel.
Ladning af riflerne besørges af de af bestyrelsen dertil antagne folk, og fra det øjeblik, riflen overlades den skydende, er han pligtig at behandle denne med forsigtighed og påpasselighed, ligesom enhver af bestyrelsen given ordre om sikkerhed og orden nøje skal overholdes.
Bestyrelsen har ret og pligt til at nægte det medlem, der udviser uforsigtighed eller manglende evne til at omgås skydevåben på betryggende vis, ret til personligt at skyde.
Først på skydelisten opføres Randers Borgerlige Skydeselskabs fugle-konge og derefter Randers Borgerlige Skydeselskabs æresmedlemmer efter anciennitet.
Af de skydninger, der arrangeres i årets løb, skal den ene være en fuglekongeskydning, de øvrige skiveskydninger.
Udgifterne ved alle skydninger bestrides af Randers Borgerlige Skyde-selskab, men dette er berettiget til, helt eller delvist, hos medlemmerne at kræve udgifter til ammunition, bøssemager, markører og vagter m.m. refunderet.
Skydningen foregår til enhver tid efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.

 • 11 Fuglekonge skydning:
  Fuglekonge skydningen foretages til en fugl i form af en ørn med udbredte vinger, beslået med jernplader og med en ring i næbbet. Bestyrelsen bestemmer, i hvilken rækkefølge fuglens beslag nedskydes.
  Brystpladen, hvormed kongeværdigheden erhverves, skal nedskydes helt.
  Nedskydes et beslag uden for den orden, der er bestemt, genetableres dette.
  Præmierne for nedskydning af samtlige beslag, tilfalder skytten.
 • 12 Skiveskydning:
  Skiveskydning på den store skydebane foregår til en skive med centimeters diameter, inddelt i 24 points. Når en kugle har brudt pointstregen, er det laveste pointtal det gældende. 

13 Gevinsterne:
Gevinsternes antal og værdi bestemmes af bestyrelsen. Kongegevinsten skal have en værdi af mindst en fjerdedel af fuglekongeskydningens præmiebeløb og skal, hvis overhovedet muligt, altid være en sølvgenstand.
De til enhver tid værende vandrepræmier tildeles efter særlige regler herfor.

14 Fuglekongen:
Det medlem, der nedskyder fuglens brystplade, tildeles kongegevinsten, og han proklameres af Statsministeren som Randers Borgerlige Skydeselskabs fuglekonge, ligesom han dekoreres med tegnet på sin værdighed.

Fuglekongen indtager øverste rang og sæde ved Randers Borgerlige Skydeselskabs sammenkomster og er, ved fuglekongeskydningen, Randers Borgerlige Skydeselskabs gæst ved frokosten. Ved sin afgang skal fuglekongen skænke Randers Borgerlige Skydeselskab sit kongeskjold.

 

 • 15 Lovændringer:
  Ændringer af, eller i Randers Borgerlige Skydeselskabs love kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning. Ændringer skal have en majoritet på minimum 2/3 af de fremmødtes stemmer bag sig, for at kunne vedtages ved første afstemning, ellers kræves en afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, ved hvilken simpelt flertal dog er tilstrækkeligt.

§ 16 Selskabets opløsning:
Randers Borgerlige Skydeselskab kan kun opløses, når det ved to på hinanden følgende, i dette øjemed, lovligt indvarslede generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer på den første og simpelt flertal på den sidste.
Ved Randers Borgerlige Skydeselskabs opløsning skal Randers Borgerlige Skydeselskabs aktiver og effekter overgå til Lokalhistorisk Arkiv, Randers.

Således vedtaget den XX.XX.XXXX

Bestyrelsen:

Per Blumensaat – Fuglekonge

Poul Hartmann – Statsminister

Ove Dalby – Krigsminister

Poul Hoelgaard – Kasserer

Svend Aage Nielsen – Sekretær
Ole Iversen – Serimonimester

True de Choen – Dirigent