Historie

I 1852 besluttede en kreds af Randersborgere at skabe et samlingssted for det borgerlige skydeselskab, og i 1854 byggede man på Skovbakken en skydepavillon efter arkitekt Peter Hansens tegning. Peter Hansen blev i øvrigt fuglekonge i 1861.

Skyttehuset er opført i forbindelse Randers borgerlige Skydeselskabs byggeri af skydepavillon, der i mange årtier blev centrum for byens mere mondæne forlystelsesliv.

Skydeselskabet ejede pavillonen til 1874, hvor Randers kommune måtte overtage samtlige bygninger på grund af restancer. Man kan formode at Randers borgerlige Skydeselskab fortsatte sine sammenkomster i skydepavillonen i perioden efter Randers kommunes overtagelse af bygningerne.

Den 8 maj 1906 ansøgte Randers borgerlige Skydeselskab om bygningstilladelse til et nyt Skyttehus på samme plads som tidligere, hvor der lå et delvis nedrevet bag skydepavillonen. Denne ansøgning gik til Randers Byråd, som sendte den til Justitsministeriet, for at få dispensation fra § 6 bygningsloven for Købstæderne af 30 december 1858, fordi afstanden til nabogrunden kun udgjorde 1 ½ alen (0,94 meter).

Skydeselskabets brug af Skyttehuset ligger lidt hen i det uvisse, da alle referater og artikler kun nævner brugen af skydepavillonen, men man må formode at Skyttehuset har været brugt som opholdssted for selskabet ved alle sommerskydninger.

Man har kendskab til følgende:
Under 2 verdenskrig var Skyttehuset beslaglagt og blev brugt som et feltkøkken. Da skydepavillonen brændte d. 27.januar 1944 stod Erik Kløve som stor dreng (senere næstformand i Viborg borgerlige Skydeselskab), efter ordre fra sin far, der var leder af slukningsmandskabet, og med en håndsprøjte slukkede han alle de gløder der faldt ned på Skyttehuset, så dette ikke også brændte.
Jo tættere vi kommer på nutiden desto større kendskab til historien, og fra begyndelsen af 1970erne kendes til følgende:
Der blev indlagt lys og varme i huset i 1974, men man fortsatte stadig med at holde vinter-skydningerne andre steder, bl.a. på Højskolehotellet og senere i Dronningborg Hallens skydebaner.

I 1985, da Jens Peter Frederiksen var fuglekonge, påbegyndte han selv en indsamling, bl.a. ved personlig henvendelse og ved udsendelse af ansøgninger til forskellige firmaer, banker og kreditforeninger.
Den 08.08.1986 blev indsamlingskampagnen opgjort med det imponerende resultat 58.500 kr. som blev overdraget Randers borgerlige Skydeselskab til renovering af Skyttehuset.
Efter at have fået byggetilladelse i 1987 gik man i 1988, med hjælp af frivillige skydebrødrene, i gang med renoveringen.

Efter denne større renovering, har Skydeselskabet siden sæsonen 1990 afholdt alle vinterskydningerne i Skyttehuset.
Skydeselskabet har siden 1994, da Skyttehuset skulle males udvendig, haft et samarbejde med Randers kommunes ”Park og vedligeholdelses afd.”, der har forestået dette tilbagevendende arbejdet – ca. hvert 8. år. Skydeselskabet afholder udgifterne til maling ved dette samarbejde.
Der er i årene fra 1998 udført mange ud- og indvendige mindre og større renoveringer, og man konkluderede i 1997 at der kun manglede én ting for at Skyttehuset var helt på toppen og renoveret, og det var en ny kuppel – og meget gerne i kobber!
Yderligere var der praktiske ønsker som – et større køkken og ekstra plads, men ikke et ultimatum.
Man må erkende at et gammelt træhus, der har manglet løbende vedligeholdes i nogle år, har været et dyrt kendskab for Skydeselskabet, alene i år 2000 fik Skyttehuset renoveret hele tagkonstruktionen og fik nyt tagpap.
Den gamle trækuppel blev i denne forbindelse fjernet, da den var for ringe at renovere!

Kobberkuplen
Den renoverede tagkonstruktion var forberedt og forstærket til en ny kuppel, som vurderet ville få en maksimal egenvægt på maks. 500 kg.
En skydeaften i januar 2001, sad en håndfuld skydebrødre – tidligere Fuglekonge Erik Lange, Svend Erik Frandsen (kasserere), Torben Hansen og Jan Christiansen mfl. og talte om en ny kuppel og hvordan man kunne lave den. Der fremkom ret hurtig med et idé oplæg, og inden aftnen var forbi, havde man aftalt at fremstille en ny ”KOBBERKUPPEL”

Man var enige om at omkostningerne skulle holdes på et minimalt niveau og de omkostninger der ville komme, bestemte fuglekongen/-kongerne, skulle udredes fra fuglekongekontoen.
Da det var tanken at projekt kunne/skulle laves i de involverede skydebrødres ”fritid” var tids terminen til gengæld tilsvarende lang – min. ½ år, som dog blev til ca. 10 måneder!
Svend Erik Frandsen stod for design, Konstruktionen og koordinering. Jan Christiansen skaffet de rustfriprofilerne til kuppelskelettet. Gert Vestbo Almbjerg blev overdraget fremstillingen af kuppelskelettet. Kuppelskelettet blev afleveret til ”kobbersmeden”, der ikke umiddelbart kunne lægge kobber på kuppelskelettet – før det blev beklædt med træ! Peder Meier-Jensen blev forespurgt og han påtog sig denne opgaven.
Herefter fik kobbersmeden kuppelskelettet beklædt med træ tilbage for pålægningen af kobber. Per Rasmussen, pejsesmeden, påtog sig opgaven at fremstille en ”fod”, der skulle monteres på Skyttehuset tag som den færdige kuppel senere monteres på. Erik Lange skaffede kobberpladerne, overflade behandlede alle ikke rustfaste ståldele, fremstillede kuppelspiret der blev forgyldt med 24 karats guld. Torben Hansen koordinerede udskæringen af de kobbersvøbene og skaffede delene til kuppelspiret.
Efter mere end 200 arbejdstimer var ”kobbersmeden” endelig færdig den 20 september 2001.Poul Sloth – BMS kraner, stillede med mobilekran til opsætningen af kuplen.
”Hvor der er vilje, er der vej”

Projekt økonomi:
Hvis RbS skulle have afholdt alle udgifter til kobberkuplen, ville omkostningerne til kuplen have været nogenlunde som nedenstående regnskab, men med sponsortilskud fra de mange nedenstående skydebrødre, i form af arbejde, materialer og/eller pengegaver, lykkes det at holde omkostningerne på et minimum.

Kuppeludgift:
1 Design og Konstruktionen 8.000,00 Svend Erik Frandsen 0,00
2 Materialer til kuppelskelettet og bukning af profiler 3.000,00 Jan Christiansen 0,00
3 Fremstillingen af kuppelskelettet 1800,00 Gert Vestbo Almbjerg 1.300,00
4 Beklædning af kuppel med træ, inkl. 3.000,- til mat. 14.000,00 IB &
P. Meier-Jensen 8000,00
5 Kobberplader til belægningen 4.000,00 Erik Lange 0,00
6 Udskæring af kobbersvøb – 12 stk. 4.500,00 Torben Hansen 0,00
7 Kuppelspir med 24 karats guld 4.000,00 Erik Lange 0,00
8 Montage fod for kuppel 3.000,00 Per Rasmussen 0,00
9 Mobilkran 5.000,00 Poul Sloth 0,00
10 Kobbersmeden min. 200 timer 45.000.00 Endelig pris 20.000,00
11 Direkte kuppel omkostninger i alt 92.300.00 Udgift for FKK 29.300,00

På bestyrelses mødet den 5.november 2001, diskuterede man fremskaffelse af ovenstående beløb, og blev enige om ikke at optage et lån i Sparekassen Kronjylland, på det manglende beløb, som man tidligere havde haft til hensigt. Det manglende beløb skulle ”lånes” af Jubilæumskassen, indtil man havde skaffet pengene på anden måde!

Louis Kruse Sørensen ville tage kontakt til Erik Lange, der havde været med initiativtager til projektet.
De ville forsøge at skaffe de manglende penge ved en eller flere indsamlinger.
Alt var således klar til ”Kuppelgilde” fredag den 9.november 2001 kl. 14.00, hvor mange af skydebrødrene og pressen var hidkaldt, for at overvåge selve kuppelopsætningen. På selve dage for ”Kuppelgilde” , fik Erik Lange indsamlet yderligere sponsorstøtte, samt tilsagn om fondsstøtte,
som tilsammen dækkede udgifterne til kobberkuplen.
Skydeselskabet vil i den forbindelse gerne takke følgende, der alle – på den ene eller den anden måde – har bidraget til dette projekt!

Erik Lange, Torben Hansen, Jan Christiansen, Gert Vestbo Almbjerg, Per Rasmussen, Poul Sloth, Peder Meier-Jensen, Peder Meier-Jensen, Jan Christensen, Ib Olesen, Laust Nielsen, Bjarne Nielsen, Uffe chokolade, Søren Tuborg, Elmar Lassen, True de Choen, Hans Jørgen Sørensen, Leif Poulsen, Poul Erik Timm, Ole Christensen, Per Blumensaat, Jens Kloborg, ”Kongefuglene”, Ingolf Jørgensen, Leif Poulsen, Karsten Skytte Andersen, Erik Lundorff, Poul Hartmann, Bent Gregersen, Ole Iversen, Christian Petersen, Laust Skovfoged Bach, Bent Rauff, Lars Nørbech, Mads Hjort, Peder Mikkelsen, Louis Kruse Sørensen & Svend Erik Frandsen – for hver deres bidrag til projektet.

Skydeselskabet vil også takke Randers Amts Avis, for den gode artikel, avisen bragte i forbindelse med kuppelrejsningen!
Skydeselskabets Skyttehus/ Skyttehuset har nu endelig fået ”kronen” på værket.
Randers borgerlige Skydeselskab har i dag et Skyttehus som alle skydebrødrene kan være stolte af.

Lokal området og Randers by kan nu byde på noget så enestående, som et træhus med kobberkuppel!

Da man allerede fra projektets start var enige om at holde omkostningerne på et absolut minimum, må det vel siges at være opfyldt, idet de manglende penge til Kobberkuplen blev skaffet ved indsamling.

Alle bidragydere, har modtaget et personligt diplom fra Randers borgerlige Skydeselskab, og få deres navn på et fælles diplom der er ophængt i Skyttehuset.
Det er initiativtagernes og bestyrelsens håb at skydebrødrene vil bevare Skyttehuset i den nuværende stand, til gavn for nuværende og fremtidige skydebrødre i Randers borgerlige Skydeselskab.

Randers borgerlige Skydeselskabs Skyttehus var således klar til 150 års jubilæet i 2002.